هزینه ای که روحانی به ملت ایران تحمیل کرد

هزینه ای که روحانی به ملت ایران تحمیل کرد تا راضی بشه در جواب آمریکا صرفا چندتا «حرف» بزنه، انهدام صنعت هسته ای و فضایی و تعطیلی چهارساله کشور بود.